Human Resources DeepDive

HR DeepDive je područje istraživanja koje se fokusira na razumijevanje pojedinaca u organizaciji i njihovog rada u trajnim/privremenim projektnim i/ili hijerarhijskim timovim te načina na koji organizacija utječe na oblikovanje konteksta za rad pojedinca. Cilj pojedinih analiza je analizirati stanje te razumjeti mehanizme pomoću kojih je moguće proaktivno upravljati, maksimizirajući potencijal pojedinaca, timova i organizacije za ostvarenje ciljeva.